Garantie dubbel glas

Garantie Dubbel Glas

 1. Door de producent wordt, met inachtname van de hiernavolgende bepalingen, gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de produktiedatum van de dubbel glas-eenheid, geen vermindering van doorzicht, danwel een onafwisbaar grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasplaten aan de spouwzijde in verband met een gebrek aan de isolatieglas-eenheid.
 2. De onder 1. Genoemde garantie dubbel glas wordt gegeven onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland voldoet aan:
  a. de eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576 en de richtlijnen uit de NPR 3577; of
  b. andere dan de onder a genoemde plaatsingsvoorschriften mits door de producent schriftelijk geaccepteerd en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, danwel kwalitatief beter dan de onder a genoemde plaatsingsvoorschriften. De afnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhouds-voorschriften, alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.
 3. Van de garantie dubbel glas is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:
  a. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakking van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning op het dubbel glas voordoet;
  b. vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);
  c. mechanische oorzaken, zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen en bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;
  d. het aanbrengen van veranderingen in de struktuur van de isolerende dubbelglaseenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen);
  e. onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningafdichting; ten behoeve van het onderhoud is de OAD’81 (Onderhoud Afdichting Dubbelglas) van toepassing, alsmede de NPR 3577;
  f. het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden, die de randafdichtingen van de eenheid kunnen aantasten;
  g. thermische oorzaken, d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, gedeeltelijke verwarming van de eenheid, waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.
 4. Geen garantie wordt verleend voor dubbel glas :
 • eenheden met 1 of meer bladen figuur- of draadglas;
 • eenheden met kruisroeden, glas-in-lood e.d. in de spouw;
 • eenheden met smalle kitrand (mogelijk op uw verzoek);
 • isolatieglas-samenstelling met glas dunner dan 4 mm;
 • eenheden met randkaders in kleur gespoten
 • eenheden, bestemd voor niet-verticale plaatsing;
 • eenheden, bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met de producent schriftelijk anders is overeengekomen;
 • onvolkomenheden / afwijkingen in de isolerende eenheid, danwel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de Nederlandse Normen NEN 3567, NEN 3264 en NEN 2608;
 • vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuursverschillen en geografische hoogteverschillen;
 • zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie;
 • eenheden welke middels een spoed-levering zijn geproduceerd.
 1. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde, bedraagt de garantietermijn voor eenheden, bestemd voor rollend materieel, 3 jaar.
 2. Geen garantie wordt verleend indien en zolang de facturen niet volledig voldaan zijn.
 3. De juiste keuze van glasdikte, spouwbreedten en dergelijke m.b.t. de subsidieregeling (mits van toepassing) is voor uw verantwoording.
 4. De garantieclaim moet te allen tijde worden ingediend via de glasleverancier, dat wil zeggen, degene, van wie u het glas gekocht heeft onder vermelding van de door de glasleverancier gevraagde gegevens (factuur betalingsbewijs).
 5. De garantie houdt in dat, in het geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk tot levering van een identieke isolatieglas-eenheid wordt overgegaan; de te vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid. Gevolgschade, d.w.z. alle schade, die niet rechtstreeks op het geleverde glas betrekking heeft, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

10. De producent en/of glasleverancier is gerechtigd alvorens een klacht te onderzoeken van de afnemer een vergoeding in de inspectiekosten te vragen. Per gemelde schade en per plaatsingsadres zal deze vergoeding per inspectie minimaal € 50,- exclusief btw bedragen. De producent en/of glasleverancier behoudt zich het recht voor deze minimale vergoeding tussentijds te wijzigen conform de richtlijnen van de branche. Indien de klacht gegrond blijkt, wordt het door de afnemer betaalde bedrag gerestitueerd.

Garantie dubbel glas

 

Vraag een glashandel offerte aan

Meld een glasschade

Bestel dubbel glas online